چهارمین نشست کافه دیجیتال با موضوع «رمزارزش در ایران: خیلی دور، خیلی نزدیک» (شهریور ۹۸)

کلیپ سومین نشست کافه دیجیتال با موضوع “بانکداری دیجیتال؛ بایدها و نبایدها”(تیرماه ۱۳۹۸)

کلیپ شب تحول دیجیتال ایران و اختتامیه سومین دوره جایزه ملی تحول دیجیتال